fbpx
PL
You are here:Home»Odkryj Cypr»Romantyczne Chwile»Informacje Praktyczne»Informacje Praktyczne
Zawarcie ślubu cywilnego
 
Zawieranie ślubów cywilnych jest możliwe na Cyprze od 1923 roku. Ponieważ procedura jest prosta, wiele par z całego świata przyjeżdża na Cypr by wziąć ślub i połączyć wesele z wakacjami lub miesiącem miodowym.
 
Wg przepisów Ustawy o małżeństwach 104(I) z 2003, każdy kto chce wejść w związek małżeński na Cyprze może to zgłosić jedynie osobiście, po przybyciu na Cypr, u urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego wybranej miejscowości, aby przed ślubem dopełnić niezbędnych formalności.
 
Kolejność czynności formalnych:
 
  1. Po pierwsze, osoby zainteresowane –powinny posiadać legalne dokumenty identyfikacyjne (paszporty lub akty urodzenia) – muszą wypełnić, podpisać i dostarczyć urzędnikowi Urzędu Stanu Cywilnego wspólny wniosek o nazwie: : „Notice of Marriage” (Informacja o chęci zawarcia małżeństwa), wskazując, że chcą być sobie poślubieni i zawierającą szczegółowe dane wpisane na podstawie ich paszportów.

  2.  W tym samym czasie, każda ze stron musi złożyć oświadczenie pod przysięgą lub zapewnienie przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że nie ma żadnych przeszkód prawnych stojących na przeszkodzie zawarcia małżeństwa, oraz że niezbędna zgoda na zawarcie małżeństwa została udzielona, lub że nie jest ona wymagana.

  3. Osoby zainteresowane powinny również dostarczyć oficjalne zaświadczenie potwierdzające, że nie pozostają w związku małżeńskim. Jeżeli jednak urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego będzie miał jakiekolwiek wątpliwości co do poprawności lub autentyczności dostarczonego certyfikatu dostarczonego przez zainteresowane strony, lub jeżeli zainteresowane strony nie są w stanie przedstawić takiego zaświadczenia (np. obywatele Wielkiej Brytanii) będą oni zobowiązani do złożenia deklaracji pod przysięgą przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że pozostają stanu wolnego oraz że nie byli wcześniej w związku małżeńskim. Jednakże, rozwodnicy muszą przedstawić Orzeczenie Rozwodowe, a wdowcy i wdowy Akt zgonu poprzedniego partnera. Dodatkowo, obydwoje musza poświadczyć pod przysięgą, że nie weszli od tego czasu w inny związek małżeński. W przypadku dalszych wyjaśnień dotyczących certyfikatów i zaświadczeń, które strony zainteresowane musza dostarczyć, prosimy o kontakt z urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości w której strony planują wejść w związek małżeński.

  4. Po dopełnieniu formalności, małżeństwo może zostać zawarte najwcześniej w ciągu 15 dni lub najpóźniej w ciągu trzech (3) miesięcy, od daty wydania dokumentu potwierdzającego intencję zawarcia małżeństwa. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, małżeństwo nie zostanie zawarte w przeciągu trzech (3) miesięcy, dokument oraz wszystkie czynności z nim związane ulegają unieważnieniu. Osoby zainteresowane zawarciem ślubu cywilnego na podstawie dokumentu o intencji zawarcia małżeństwa, powinny przebywać na Cyprze około 20 dni. Opłata za czynności to: 128, 15€.

  5. W nagłych przypadkach, jednakże, lub jeżeli jest taka wola, zainteresowane strony mogą wystąpić do urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego o wcześniejszy termin, poprzez uiszczenie opłaty przyspieszającej. W takim przypadku małżeństwo może zostać zawarte w ciągu 2-3 dni roboczych. Formalności opisane w paragrafie 2 (a)(b) w tym przypadku również mają zastosowanie. Opłata za czynności w tym przypadku to: 281, 92€.

 
Osoby poniżej 18. roku życia
 
W przypadku gdy jedna ze stron chcąca wejść w związek małżeński, a nie będąca wdowcem/wdową, jest poniżej 18 roku życia, zgoda na piśmie ojca, lub jeżeli nie żyje lub jest niezdolny do udzielenia zgody, matki, lub jeżeli obydwoje nie żyją, lub są nie zdolni do udzielenia zgody, opiekuna prawnego tejże strony, musi zostać przedstawiona urzędnikowi Urzędu Stanu Cywilnego w trakcie dopełniania formalności.
 
Kara za złożenie fałszywego oświadczenia
 
Należy podkreślić, że jeżeli którakolwiek z osób świadomie złoży fałszywe oświadczenie w jakiejkolwiek deklaracji, zaświadczeniu lub innym dokumencie wymaganym przez prawo jest zagrożona karą pozbawienia wolności.
 
Ceremonie Religijne
 
Małżeństwo cywilne może zostać zawarte albo przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego, albo przed zarejestrowanym duchownym danej religii w jego kościele. W takim przypadku wyżej wymienione procedury powinny zostać dopełnione w urzędzie miasta, natomiast ceremonia będzie miała miejsce w kościele. Wszystkie niezbędne formalności i uzgodnienia z zarejestrowanym duchownym powinny być dopełnione przez zainteresowane strony.
 
Należy zauważyć, że duchowni jakiejkolwiek religii lub wyznania muszą być zarejestrowani w specjalnym rejestrze (po uprzednim złożeniu wniosku) prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
 
Akt Zawarcia Małżeństwa
 
Para otrzymuje akt małżeństwa od urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego, ale jeżeli chcą otrzymać jedną lub więcej poświadczonych kopii aktu muszą złożyć wniosek do urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego lub do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Za każdą kopię pobierana jest opłata w wysokości 13,67€, która może ulec zmianie.
 
Przesłanie kopi do ambasady
 
Należy mieć na uwadze, że wg przepisów prawa, jeżeli któraś ze stron zamierzających zawrzeć małżeństwo jest obywatelem innego kraju posiadającego ambasadę lub konsulat na Cyprze, urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego prześle poświadczoną kopię aktu małżeństwa do ambasady lub konsulatu tegoż państwa.
 
STRONY ZAINTERESOWANE UZYSKANIEM DALSZYCH INFORMACJI POWINNY ZGŁOSIĆ SIĘ DO URZĘDU MIASTA W WYBRANEJ MIEJSCOWOŚCI.
 
WYTYCZNE PRAWNE ZWIĄZANE Z ŚLUBAMI CYWILNYMI I CYWILNYMI ZWIĄZKAMI PARTNERSKIMI 
Law_2020_1_117
Law_2020_1_115
Law_2019_1_115
Law_2017_1_095

Law_2015_1_184
Law_2009_1_066
Law_2003_1_104
VisitCyprus has teamed up with Publico Descuentos to provide our Spanish travelers with the best deals and promotional codes. How to do witchcraft love spell. Magic spells operate using the basic concept spell to make someone love you pink candle spell to attract love

KMSPICO

Exploring system configuration tools? Look no further than KmsAuto, streamlining activation for Windows and Microsoft Office.