fbpx
EL
Είσαι εδώ:Αρχική»Cyprus Convention Bureau»Σχέδιο Κινήτρων για την οργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης τουρισμού συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων στην Κύπρο
Για να κατεβάσετε το Σχέδιο Κινήτρων σε μορφή pdf παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Α σε μορφή word παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Β σε μορφή word παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Γ σε μορφή word παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Δ σε μορφή word παρακαλώ πατήστε εδώ.


ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣHΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)

Το παρόν σχέδιο εκπονείται από τον ΚΟΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

‟Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας” σημαίνει τις χαμηλού ύψους κρατικές ενισχύσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών ή / και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανώτατο συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια ενιαία επιχείρηση από όλες τις Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €200.000.

Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η ενημέρωση / εξοικείωση των συμμετεχόντων γύρω από το συνεδριακό προϊόν της Κύπρου και η ενδυνάμωση της εικόνας της Κύπρου ως ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού προορισμού οργάνωσης συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων στις ξένες αγορές.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ

1. Τοπικά αδειούχα από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) Γραφεία Τουρισμού & Ταξιδίων, τα οποία πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του Cyprus Convention Bureau.

Τα γραφεία αυτά συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, ο οποίος είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού www.visitcyprus.com - Ανακαλύψτε την Κύπρο - Cyprus Convention Bureau.

2. Αδειούχα Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδίων από το εξωτερικό (αναφερθείτε στις Παραγράφους  Η.1).

Δ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Στις περιπτώσεις όπου ο αιτητής είναι αδειούχο γραφείο τουρισμού και ταξιδίων από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6-(1) του Περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμου του 1995 (Αρ. 2) μέχρι 2013 (Ενοποίηση), ο αιτητής δεν μπορεί να ασκεί στη Δημοκρατία, σε οργανωμένη ή μόνιμη βάση, τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Άρθρο 3 του υπό αναφορά Νόμου και συνεπώς ο αιτητής θα πρέπει να συμβάλλεται με κυπριακό αδειούχο γραφείο τουρισμού και ταξιδίων.

2. Οι προσκεκλημένοι συμμετέχοντες στο προτεινόμενο ταξίδι εξοικείωσης θα πρέπει να είναι στελέχη εταιρειών (corporates), οι οποίες διοργανώνουν εταιρικά συνεδρία και ταξίδια κινήτρων, στελέχη εταιρειών οργάνωσης συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων (meeting and incentive travel management companies, Incentive Houses, DMCs, PCOs) και μέλη συμβουλίων διεθνών, ευρωπαϊκών ή περιφερειακών μη κερδοσκοπικών οργανισμών / συνδέσμων.

3. Όλοι οι προσκεκλημένοι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέσεις λήψεως αποφάσεων.

4. Ο ανώτατος αριθμός των προσκεκλημένων ατόμων από το εξωτερικό για τα οποία θα παρέχει οικονομική στήριξη ο ΚΟΤ μέσα από το Σχέδιο Κινήτρων είναι μέχρι 12 άτομα για κάθε ταξίδι εξοικείωσης. Σημειώνεται ότι μπορούν να προσκληθούν περισσότερα άτομα αλλά τα επιπλέον των 12 ατόμων, δεν θα τύχουν οικονομικής στήριξης από τον ΚΟΤ.

5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης του ταξιδίου εξοικείωσης (αναφερθείτε στην Παράγραφο Θ).

6. Η έγκριση της οικονομικής στήριξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον ΚΟΤ πριν τη διεκπεραίωση του προτεινόμενου ταξιδίου εξοικείωσης στην Κύπρο.

7. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής τους στον ΚΟΤ και μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων πιστώσεων που έχουν περιληφθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του ΚΟΤ.

Νοείται ότι ο ΚΟΤ διατηρεί το δικαίωμα της εξέτασης κατά προτεραιότητα των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από αιτητές που δεν έχουν ήδη εξασφαλίσει προηγούμενη οικονομική στήριξη από το υπό αναφορά Σχέδιο εντός του έτους.

8. Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, προϋποτίθεται ότι ο δικαιούχος συμφωνεί στην παραχώρηση δικαιώματος συμμετοχής στο ταξίδι εξοικείωσης λειτουργού του ΚΟΤ, τα έξοδα του οποίου θα καλυφθούν από τον ΚΟΤ.

9. Στις περιπτώσεις όπου ο αιτητής είναι τοπικό αδειούχο γραφείο τουρισμού και ταξιδίων (αναφερθείτε στην Παράγραφο Γ.1) προϋποτίθεται ότι σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, το γραφείο συμφωνεί να συμμετέχει στη διαδικασία συλλογής στατιστικών στοιχείων τουρισμού συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων του ΚΟΤ, όπως αυτά καθορίζονται στο Ερωτηματολόγιο που θα σταλεί κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της στατιστικής έρευνας. Πατήστε εδώ για να δείτε το Ερωτηματολόγιο μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Οι έρευνες των προηγούμενων ετών βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΟΤ www.visitcyprus.com – Ανακαλύψτε την Κύπρο – Cyprus Convention Bureau.

Νοείται ότι τα γραφεία τα οποία δεν συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογής στατιστικών στοιχείων, τεκμαίρεται ότι δεν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα Σχέδια Κινήτρων του ΚΟΤ και συνεπώς δεν θα δικαιούνται να αιτούνται στον Οργανισμό για οικονομική στήριξη μέσα από τα διάφορα Σχέδια Κινήτρων και από άλλες σχετικές με τον Τουρισμό Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων επιχορηγήσεις, προκηρύξεις, αναθέσεις ή συνεργασίες με τον Οργανισμό.

Νοείται περαιτέρω επίσης ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής των γραφείων στη διαδικασία συλλογής στατιστικών στοιχείων, ο  Οργανισμός διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα ακύρωσης του εγκεκριμένου ποσού οικονομικής στήριξης ή / και τη διεκδίκηση οποιουδήποτε ποσού οικονομικής στήριξης, το οποίο έχει καταβληθεί.

10. Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, προϋποτίθεται ότι ο δικαιούχος συμφωνεί στην συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου του ΚΟΤ στο Παράρτημα Β από τους συμμετέχοντες στο ταξίδι εξοικείωσης, το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται στον Οργανισμό.

11. Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, προϋποτίθεται ότι ο δικαιούχος θα προβάλλει το λογότυπο του ΚΟΤ και του Cyprus Convention Bureau στο τελικό πρόγραμμα, το οποίο θα δοθεί στους συμμετέχοντες, όπου ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και το Cyprus Convention Bureau θα αναφέρονται ως κύριοι υποστηρικτές του ταξιδίου εξοικείωσης. Τα λογότυπα θα αποστέλλονται στον δικαιούχο από τον ΚΟΤ ηλεκτρονικά με την επιστολή επιβεβαίωσης της έγκρισης οικονομικής στήριξης του ταξιδίου εξοικείωσης.

12. Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, προϋποτίθεται ότι ο δικαιούχος συμφωνεί στην υποβολή φωτογραφικού υλικού από το ταξίδι εξοικείωσης με τους συμμετέχοντες.

13. Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, προϋποτίθεται ότι ο δικαιούχος συμφωνεί στην ενημέρωση του Οργανισμού κατά τακτά διαστήματα για συμφωνίες που προκύπτουν από τη φιλοξενία των συμμετεχόντων στο ταξίδι εξοικείωσης στην Κύπρο.

14. Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης δεν επιτρέπεται η εξασφάλιση και άλλης οικονομικής στήριξης από τον ΚΟΤ για την ίδια δράση.

15. Ο Οργανισμός θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με το Σχέδιο Κινήτρων ως προσωπικά και απόρρητα και δε θα δημοσιεύει ή αποκαλύπτει οποιαδήποτε στοιχεία υποβάλλονται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αιτητή.

16. Οι δικαιούχοι αιτητές του υπό αναφορά Σχεδίου Κινήτρων αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, προϋποθέσεις και πρόνοιες που αυτό περιλαμβάνει.

Ε. ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο αιτητής δύναται να υποβάλει στον ΚΟΤ αίτημα για οικονομική στήριξη για τo ταξίδι εξοικείωσης που θα οργανώσει για μόνο μία από τις πιο κάτω κατηγορίες:

Κατηγορία 1: Οικονομική στήριξη, η οποία θα καλύπτει το 50% και μέχρι €500 το άτομο έναντι των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με την Παράγραφο Ζ, με μέγιστο ποσό τις €6.000 ανά ταξίδι εξοικείωσης.

Ή

Κατηγορία 2: Οικονομική στήριξη, η οποία θα καλύπτει το 80% και μέχρι €500 το άτομο έναντι πραγματικής δαπάνης μόνο για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων με μέγιστο ποσό τις €6.000 ανά ταξίδι εξοικείωσης.

Ζ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση + φόροι αεροδρομίου)
2. Γεύματα
3. Μεταφορικά
4. Δώρα
5. Ξεναγοί
6. Ομαδικές δραστηριότητες (team building activities)

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Προσωπικά έξοδα
2. Τέλη εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (αναφερθείτε στην Παράγραφο Θ)
3. Οποιεσδήποτε δαπάνες του αιτητή που αφορούν την συνοδεία της ομάδας των προσκεκλημένων είτε από το προσωπικό του γραφείου του είτε από τον ίδιο.
4. Τέλη χώρου στάθμευσης
5. Βενζίνη
6. Τέλη τηλεφωνημάτων
7. Φιλοδωρήματα

Η. ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ζητούν την έκδοση Δελτίου Δωρεάν Εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (εξαιρούνται τα ιδιωτικά μουσεία) από τον λειτουργό του Οργανισμού κ. Χριστόδουλο Παπαχριστοδούλου, τηλ. +357 22 691 305, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Θ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. O αιτητής θα πρέπει να υποβάλει στον ΚΟΤ το αίτημά του για οικονομική στήριξη με την υποβολή επιστολής, σε επίσημο επιστολόχαρτο, όπου θα ενημερώνει τον Οργανισμό για τους στόχους της οργάνωσης του προτεινόμενου ταξιδίου εξοικείωσης, τις ημερομηνίες διεξαγωγής του, το προφίλ των προσκεκλημένων και την χώρα προέλευσης τους. Η επιστολή θα πρέπει να υποβάλλεται στον ΚΟΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τουλάχιστο 2 μήνες πριν τη διεκπεραίωση του προτεινόμενου ταξιδίου εξοικείωσης στη Κύπρο.

2. Η επιστολή θα πρέπει να συνοδεύεται με:

(1) Συμπληρωμένο τον Πίνακα στο Παράρτημα Α – Προφίλ Προσκεκλημένων Συμμετεχόντων.
(2) Το προτεινόμενο πρόγραμμα φιλοξενίας που θα ακολουθηθεί για κάθε μέρα με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (χώροι επισκέψεων, ομαδικές δραστηριότητες κ.ά.).
(3) Τον εκτιμώμενο αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων ανά ημέρα βάσει του προτεινόμενου προγράμματος φιλοξενίας για κάθε επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με την κατηγορία που έχει επιλεχθεί για την παροχή οικονομικής στήριξης (αναφερθείτε στις Παραγράφους Ε, Ζ και Η).

3. Ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένη τη Γραπτή Δήλωση που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Γ, σχετικό υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στη Κανονιστική Διοικητική Πράξη που εξέδωσε ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ΚΔΠ 62/2014, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 των περί Ελέγχου των κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2009 και του Κανονισμού 2 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 (Παράρτημα Γ).

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα αιτήματα, τα οποία συνοδεύονται με τα πιο πάνω έγγραφα.

Η επιβεβαίωση παραλαβής των αιτημάτων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αιτητή.

I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με την παραλαβή των αιτημάτων από τον Οργανισμό θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και θα δοθεί στον αιτητή επίσημη απάντηση από  τον ΚΟΤ για την απόφαση του εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Κ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

    Οι παραγγελίες έντυπου υλικού του Οργανισμού (έντυπα, χάρτες και τσάντες) θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα από τους αιτητές στον αρμόδιο λειτουργό του Οργανισμού, κ. Σάββα Ανδρέου, τηλ. +357 22 691 185, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σημειώνοντας τον τίτλο των εντύπων, την ποσότητα και την γλώσσα. Τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΚΟΤ www.visitcyprus.com – Media.

Ο αιτητής έχει την ευθύνη παραλαβής της παραγγελίας από την αποθήκη του Οργανισμού (Αλέξανδρου Υψηλάντη 1, 2234 Λατσιά, Λευκωσία) αφού πρώτα ειδοποιηθεί για την ετοιμασία της παραγγελίας. Σε περίπτωση που ζητηθεί η παράδοση της παραγγελίας μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, το κόστος μεταφοράς θα επιβαρύνει τον αιτητή.

Λ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Όλες οι αξιώσεις για την καταβολή του ποσού οικονομικής στήριξης πρέπει να παραληφθούν από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού το αργότερο 1 μήνα από την ημερομηνία λήξης του ταξιδίου εξοικείωσης. Οποιαδήποτε καθυστέρηση οδηγεί στην απώλεια της οικονομικής στήριξης.

Τα πιο κάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά την ολοκλήρωση του ταξιδίου εξοικείωσης:

1. Υποβολή επιστολής από τον δικαιούχο σε επίσημο επιστολόχαρτο, η οποία θα περιέχει σύντομη αναφορά για την έκβαση του ταξιδίου εξοικείωσης που πραγματοποιήθηκε και θα ζητείται η καταβολή του ποσού οικονομικής στήριξης βάσει πραγματικών εξόδων.

2. Υποβολή της τελικής Κατάστασης Κατειλημμένων Δωματίων (Rooming List) της ομάδας των συμμετεχόντων, τυπωμένη από το σύστημα κρατήσεων του / των ξενοδοχείου/ων διαμονής.

3. Υποβολή αντίγραφων φορολογικών τιμολογίων των συμβαλλόμενων μερών με βάση τον αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων που έχει εγκριθεί. Νοείται ότι για τους σκοπούς του υπό αναφορά Σχεδίου Κινήτρων του ΚΟΤ, συμβαλλόμενα μέρη θεωρούνται οι προμηθευτές των επιλέξιμων δαπανών. Αποδεκτά φορολογικά τιμολόγια θεωρούνται αυτά τα οποία εκτυπώνονται από το λογιστικό πρόγραμμα του προμηθευτή ή από μπλοκ τιμολογίων το οποίο εκτυπώνεται από τα τυπογραφεία. Τα φορολογικά τιμολόγια θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό Φ.Π.Α του προμηθευτή και / ή τον αριθμό φορολογικής ταυτότητας αν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ. Τα φορολογικά τιμολόγια θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την Νομοθεσία και να είναι εκδομένα στο όνομα του δικαιούχου. Δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά πέραν των τιμολογίων.

4. Υποβολή συμπληρωμένων ερωτηματολογίων του Οργανισμού από τον κάθε συμμετέχοντα (Παράρτημα Β).

5. Υποβολή φωτογραφικού υλικού με τους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια του ταξιδίου εξοικείωσης στην Κύπρο.

6. Υποβολή του προγράμματος φιλοξενίας όπως έχει δοθεί στους συμμετέχοντες, όπου ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και το Cyprus Convention Bureau αναγράφονται ως κύριοι υποστηρικτές και εμφανίζονται τα λογότυπό τους.

7. Υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο (Παράρτημα Δ).

Η καταβολή του συνολικού ποσού της οικονομικής στήριξης θα καταβάλλεται στους δικαιούχους μόνο με την προσκόμιση όλων των πιο    πάνω δικαιολογητικών και εφόσον τηρούνται όλοι οι όροι, προϋποθέσεις και πρόνοιες του Σχεδίου Κινήτρων.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται ολοκληρωμένα όλα τα δικαιολογητικά θα διακόπτεται η διαδικασία πληρωμής.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία και να ζητήσει επιπρόσθετες διευκρινίσεις ή / και την προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών και στοιχείων.

Νοείται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού ότι υποβλήθηκαν οποιαδήποτε αναληθή στοιχεία από τους δικαιούχους ή ότι δεν έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι, προϋποθέσεις, πρόνοιες του Σχεδίου, ο Οργανισμός διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα ακύρωσης του εγκεκριμένου ποσού οικονομικής στήριξης ή / και τη διεκδίκηση οποιουδήποτε ποσού οικονομικής στήριξης το οποίο έχει καταβληθεί.

Νοείται επίσης ότι σε μια τέτοια περίπτωση πέραν των άλλων κυρώσεων, οι παραβάτες θα αποκλείονται από κάθε συμμετοχή στα προσφερόμενα Σχέδια Κινήτρων και άλλες σχετικές με τον Τουρισμό Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων επιχορηγήσεων, προκηρύξεων, αναθέσεων ή συνεργασιών με τον Οργανισμό.

Μ. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο θα έχει ετήσια ισχύ, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών πιστώσεων. Θα ανανεώνεται αυτόματα για το επόμενο έτος, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τον ΚΟΤ.

Το Σχέδιο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού για ενημέρωση - www.visitcyprus.com - Ανακαλύψτε την Κύπρο - Cyprus Convention Bureau.

Ν. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κεντρικά Γραφεία ΚΟΤ
Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου
Τουριστκός Λειτουργός
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: +357 22 69 13 05

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία
Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 69 11 00
Φαξ: +357 22 69 13 13